Povinné předškolní vzdělávání

(formou pravidelné denní docházky – vymezuje § 34 školského zákona) Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Neomluvené absence dětí je ředitelka školy povinna hlásit na správní odbor, kde je přestupek se zákonnými zástupci řešen jako správní delikt.

Děti, které se vzdělávají v posledním ročníku předškolního vzdělávání formou pravidelné denní docházky, jsou povinny plnit docházku v rozsahu 4 hodin denně, nejdéle v čase 8.00 – 12.00 hodin. Povinnost není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku.

Uvolňování a omlouvání dětí – povinné předškolní vzdělávání

(forma pravidelné denní docházky)

Uvolňování dětí plnících povinné předškolní vzdělávání při předem známé absenci je možné po dohodě s ředitelkou školy, která je oprávněna rozhodnout o uvolnění dítěte na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte. Zákonný zástupce je povinen písemně oznámit předem známou absenci, odůvodnit skutečnost pro uvolnění dítěte.

Omlouvání dětí při nenadálé absenci

Podle ust. § 50 odst. 1 školského zákona je zákonný zástupce povinen doložit důvody nepřítomnosti nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte. Zvolená formulace, totiž „doložit důvody nepřítomnosti“, přitom není náhodná – vyžaduje totiž nejen to, aby zákonný zástupce škole oznámil, že dítě nemůže být ve škole přítomno ale hlavně z jakých důvodů, ale také, aby jeho nepřítomnost doložil (osvědčil), a to způsobem, který stanoví školní řád. Cílem uvedené úpravy je předcházet takovým jevům v rodinném zázemí dítěte, kdy by rodiče neplnili své povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti a omlouvali neodůvodněnou nepřítomnost.

Zákonný zástupce dítěte je povinen omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání první den jeho nepřítomnosti telefonicky nebo osobně.

Nejdéle do tří kalendářních dnů od ukončení absence doloží mateřské škole omluvu v omluvném listě s podpisem zákonného zástupce nebo potvrzením od lékaře.

Neomluvené absence dětí je povinna hlásit ředitelka školy na správní odbor, kde je přestupek se zákonnými zástupci řešen jako správní delikt.

Po vyléčení infekčního onemocnění přijímáme dítě s potvrzením od lékaře (do omluvného listu), které nám zaručí jeho plné zdraví.


 

Zpět na Pro rodiče