Školné

Ředitelka Mateřské školy v Plavě podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

stanovuje

základní od měsíce září 2020 částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte 450,– Kč za měsíc.

V době letních prázdnin podle § 3 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., se úplata snižuje na polovinu, to je na 225,– Kč. Pokud se dítě v tomto období nezúčastní předškolního vzdělávání, stanovuje se úplata 0,– Kč.

Školné se promíjí v případech, že plátce doloží, že pobírá dávky pěstounské péče, nebo opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi. Výjimečně lze školné prominout po dobu dlouhodobé nemoci dítěte (min. 3 měsíce).

Školné neplatí rovněž všechny děti v posledním roce docházky před nástupem do základní školy. Podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vzniká nárok na bezúplatné vzdělávání. Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1. 9. 2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí. Vybraná částka školného je použita na pořízení pomůcek, hraček, didaktických předmětů pro děti, materiálu pro tvořivou činnost a dalšímu rozšíření výchovně vzdělávacího programu.

Úplata za kalendářní měsíc se platí převodem na účet školy, číslo účtu 2501480785/2010 nebo vložením přímo na uvedený účet. Pro identifikaci platby je nutné připsat  poznámku za koho je školné zaplaceno a za jaký měsíc. (např. Svobodová školné září).

Úhrada školného na příslušný měsíc musí být připsána nejpozději každého 10 dne v měsíci. Doporučujeme, aby si rodiče zadali trvalý příkaz, tak se vyvarují tomu, že školné nebude uhrazeno včas.

Nedodržováním termínu plateb nebo neomluvenou nepřítomností dítěte delší než jeden měsíc rodiče závažně porušují provozní řád MŠ a dítě nemusí být do školy přijato nebo i z tohoto důvodu může být z mateřské školy vyloučeno.
V Plavě 1. 9. 2020
Vladimíra Svobodová
ředitelka školy

Zpět na Pro rodiče