Školní řád

Úvodní ustanovení

Školní řád dává řediteli školy zákonnou oporu stanovit dětem a zákonným zástupcům podmínky, za kterých bude probíhat výchova a vzdělávání v mateřské škole. Školní řád zveřejní ředitelka na přístupném místě v mateřské škole, informuje o jeho vydání a obsahu, prokazatelným způsobem s ním seznámí zákonné zástupce nezletilých dětí a zaměstnance. Při pozdějším nástupu dětí budou zákonní zástupci seznámeni se školním řádem okamžitě.

Celý školní řád je níže ke stažení.

Školné

Ředitelka Mateřské školy v Plavě podle §123 odst. 1 a 4 zákona č. 651/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném, a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,

Povinné předškolní vzdělávání

(formou pravidelné denní docházky – vymezuje § 34 školského zákona) Zápis je povinný pro děti, které dovrší 5 let do 31. 8. stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání.

DESATERO PRO RODIČE DĚTÍ PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU

V rámci příprav materiálu Konkretizované očekávané výstupy RVP PV vzešel, na základě četných dotazů rodičů, také návrh materiálu popisující základní požadavky pro děti předškolního věku, který by mohli využít rodiče. Vstup do první třídy základní školy představuje pro dítě velkou životní změnu. Mění se role dítěte, prostředí, dospělí i vrstevníci, denní program, náplň činnosti, nároky i požadavky. Aby dítě mohlo zvládnout tuto náročnou situaci bez vážnějších problémů, mělo by být nejen dostatečně vývojové a sociálně zralé, ale také dobře připravené.