Provoz školní jídelny

Školní jídelna se řídí vyhláškou č. 107/2008 Sb., o školním stravování, ministerstva zdravotnictví č. 108/2001 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (vyhl. č. 602/2006 Sb.), a ze zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon. Školní jídelna mateřské školy zabezpečuje stravování přijatých dětí přítomných v MŠ, v době podávání jídla (vyhl. č.14/2005Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška o stravování č. 107/2008 Sb., a dospělých zaměstnanců školy.) Rodič, příp. zákonný zástupce dítěte, vyplní na počátku docházky do MŠ „přihlášku ke stravování“, která je platná po celou dobu docházky dítěte. Změny stravovacího režimu jsou rodiči povinni neprodleně nahlásit vedoucí školní jídelny.

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:

  1. Přesnídávka 8:30 – 9:00 hod.
  2. Oběd 11:15 – 12:00 hod.
  3. Svačina 13:45 – 14:15 hod.
  4. Pitný režim celodenně

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin – Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů FN/ metodikou spotřebního koše a systémem HACCAP (systém kritických bodů).

Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě. Jídelníček je připravován vždy týden dopředu, je vyvěšen u vstupu do dětské šatny. Z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit.

Děti mají možnost přídavku pokrmu.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

Odhlašování i přihlašování dítěte probíhá vždy den předem. V případě, že dítě nebude ve školce celý týden, je nutné jej odhlásit na začátku týdne hned v pondělí do 8.00 hod.

Možnosti odhlašování jsou buď to osobně do sešitu určenému k tomuto účelu, který je ve vstupní hale MŠ, nebo telefonicky na čísle školní jídelny 703 147 118, popřípadě na telefonním čísle do třídy 703 147 117.

Dítě má nárok na dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti (nemoci). Rodič si může stravu vyzvednout do čistého jídlo nosiče (ne sklo) v době od 11.00 hod. do 11.30 hod. ve školní kuchyni. Druhý a další dny nepřítomnosti dítěte nejsou považovány za pobyt ve škole a dítěti musí být strava odhlášena. Neodhlášená a nevyzvednutá strava propadá bez nároku na náhradu. Pokud půjde dítě přihlášené k celodenní stravě po obědě domů, svačina se domů nevydává.

Úhrada stravného:

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Finanční limit (cena stravného)
Děti 3–6 let:
Přesnídávka: 9,– Kč
Oběd: 25,– Kč
Pitný režim: 2,– Kč
Svačina: 9,– Kč
Celodenní strava: 45,– Kč

děti 7– 10 let
Přesnídávka: 12,– Kč
Oběd: 29,– Kč
Pitný režim: 2,– Kč
Svačina: 10,– Kč
Celodenní strava: 53,– Kč

PLATBY:

Úhrada stravného za předchozí měsíc musí být provedena nejpozději do 10 dne následujícího mě­síce /např: za září musí být částka nejpozději do 10. října připsaná na účet MŠ/ a to na základě vyúčtování předchozího měsíce, které každý rodič dostane vždy na počátku nového měsíce.

Platbu lze provést převodem na účet školy č. účtu 2501480785/2010 nebo vložením přímo na uvedený účet. Pro lepší identifikaci plateb je dobré připsat  poznámku např. Svobodová – stravné září.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování v určeném termínu a čase a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole.

Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, jsou rodiče na tuto skutečnost písemně upozorněni. Pokud ani potom poplatek neuhradí, jídelna není dále povinna poskytnout dítěti stravu.

Další opatření:
V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C a je určena k přímé spotřebě.

Řád školní jídelny nabývá účinnosti 1.9. 2019
Kontakty:
Telefon kuchyně : 703/147 118, 703/147 117 – třída
e-mail : info@msplav.cz
stránky MŠ : www.msplav.cz
V Plavě dne 31.8. 2019
Vypracovala : Romana Klečková, vedoucí kuchyně
Schválila : Vladimíra Svobodová, ředitelka školy

Zpět na Jídelna