Provoz školní jídelny

Školní jídelna připravuje pro děti MŠ:

  1. Ranní svačina 8:30 – 8:50 hod.
  2. Oběd 11:30 – 12:00 hod.
  3. Svačina 14:00 – 14:15 hod.
  4. Pitný režim celodenně (voda a nápoj dle jídelního lístku)

Stravování dětí v MŠ se řídí výživovými normami, průměrnou spotřebou potravin a rozpětím finančního normativu na nákup potravin – Vyhláška MŠMT ČR č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů FN/ metodikou spotřebního koše a systémem HACCAP (systém kritických bodů).

Stravování dětí je zajištěno vlastní školní kuchyní. Děti se stravují přímo ve třídách. Pitný režim dětí je dodržován denně přísunem tekutin na třídách i při pobytu na zahradě. Jídelníček je připravován vždy týden dopředu, je vyvěšen u vstupu do dětské šatny. Z provozních důvodů je možno skladbu jídelníčku změnit.

Děti mají možnost přídavku pokrmu.

Způsob přihlašování a odhlašování stravy:

Přihlašování a odhlašování stravy během školního roku, o prázdninách i při onemocnění je možno prostřednictvím sešitů v šatnách dětí nebo telefonicky na čísle 703 147 117 nebo v aplikaci nasems.cz vždy den předem do 12:00 hodin.

V případě, že dítě onemocní náhle a rodič není schopen včas stravu odhlásit, má možnost si v první den nepřítomnosti dítěte v mateřské škole finančně dotovanou stravu vyzvednout od 11:00 do 12:15 hodin u bočního vchodu MŠ. Odhlásit stravu lze vždy jeden pracovní den předem do 13:00 hodin. Dítě, které není přítomno v MŠ, je na tento den automaticky odhlášeno. Na další dny už je pak povinností zákonného zástupce dítě ze stravování odhlásit.

V případě, že se dítě řádně neodhlásí, bude mu od druhého dne účtována částka plné výše stravného – tzn. nedotovaná strava.

Úhrada stravného:

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování jsou strávníci zařazováni do výživových norem a finančních limitů rozhodných pro stanovení výše stravného podle data narození. Do věkových skupin jsou žáci zařazováni na dobu školního roku. Dle školského zákona 561/2004 Sb. § 24 školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku.

Finanční limit (cena stravného)
Děti 3–6 let:
Přesnídávka: 9,– Kč
Oběd: 25,– Kč
Pitný režim: 2,– Kč
Svačina: 9,– Kč
Celodenní strava: 45,– Kč

děti 7– 10 let
Přesnídávka: 12,– Kč
Oběd: 29,– Kč
Pitný režim: 2,– Kč
Svačina: 10,– Kč
Celodenní strava: 53,– Kč

PLATBY:

Úhrada stravného za předchozí měsíc musí být provedena nejpozději do 10 dne následujícího mě­síce /např: za září musí být částka nejpozději do 10. října připsaná na účet MŠ/ a to na základě vyúčtování předchozího měsíce, které každý rodič dostane vždy na počátku nového měsíce.

Platbu lze provést převodem na účet školy č. účtu 2501480785/2010 nebo vložením přímo na uvedený účet. Pro lepší identifikaci plateb je dobré připsat  poznámku např. Svobodová – stravné září.

Zákonný zástupce dítěte má povinnost uhradit stanovenou částku za stravování v určeném termínu a čase a to i v případě momentální nepřítomnosti dítěte ve škole.

Jestliže nejsou částky uhrazeny v termínu, jsou rodiče na tuto skutečnost písemně upozorněni. Pokud ani potom poplatek neuhradí, jídelna není dále povinna poskytnout dítěti stravu.

Další opatření:
V době výdeje má pokrm teplotu nejméně 65°C a je určena k přímé spotřebě.

Řád školní jídelny nabývá účinnosti 1.9. 2019
Kontakty:
Telefon kuchyně : 703/147 118, 703/147 117 – třída
e-mail : reditelkaplav@seznam.cz
stránky MŠ : www.msplav.cz
V Plavě dne 31.8. 2019
Vypracovala : Romana Klečková, vedoucí kuchyně

Zpět na Stravování